Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + กลาง + ด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง พร้อมแบ็คเพลน SAS/SATA ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

อะแดปเตอร์ 16i

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน
Backplane signal cable routing

รูปที่ 2. การเดินสายไฟแบ็คเพลนตรงกลาง/ด้านหลัง
Middle/Rear backplane power cable routing

จากไปยังจากไปยัง
1 แบ็คเพลน 1: SAS 11 แบ็คเพลน 4: SAS1 แบ็คเพลน 5: PWR1 บนแผง:
  • สายไฟ GPU

  • สายไฟแบ็คเพลนด้านหลัง

  • สาย Sideband แบ็คเพลนด้านหลัง

2 แบ็คเพลน 1: SAS 02 อะแดปเตอร์ 16i
  • Gen 4: C0

  • Gen 3: C0C1

2 แบ็คเพลน 4: PWR2 ตัวยก 2: PWR1, PWR2
3 แบ็คเพลน 5: SAS3 อะแดปเตอร์ 16i
  • Gen 4: C1

  • Gen 3: C2C3