Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

ยิ่ง GPU ใช้พลังงานสูงต้องใช้ PSU ที่กำลังไฟสูงขึ้นด้วย ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่มีการกำหนดค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่:

เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับอะแดปเตอร์ GPU บนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นโดยมีข้อกำหนด โปรดดู กฎการระบายความร้อน

 • อะแดปเตอร์ GPU ทั้งหมดที่จะติดตั้งต้องเหมือนกัน

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ GPU ตัวใหม่ ดู ช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU เข้ากับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก
  หมายเหตุ
  ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ส่วนประกอบตัวยก 1 หรือ 2 เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนจะเหมือนกันกับส่วนประกอบตัวยก 3
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU
  Installing the GPU adapter
  1. เปิดสลักสีน้ำเงินบนตัวครอบตัวยก
  2. จัดแนวอะแดปเตอร์ GPU ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ GPU เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  3. ปิดสลักสีน้ำเงิน
 4. เชื่อมต่อสายไฟ GPU เข้ากับอะแดปเตอร์ GPU โปรดดู การเดินสายภายใน
 5. (ขั้นตอนเสริม) ติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริม 1 แผ่นบนแผ่นกั้นลม GPU
  หมายเหตุ
  หากต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU FHFL แบบกว้างปกติในช่องเสียบ 1, 4 หรือ 7 และช่องเสียบที่อยู่ติดกันเว้นว่างเอาไว้หรือติดตั้งพร้อมด้วยอะแดปเตอร์แบบครึ่งความยาว ต้องติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริม 1 บนแผ่นกั้นลม GPU ก่อน
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริม 1
  Installing an add-on air baffle 1
 6. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกที่มีอะแดปเตอร์ GPU

  อะแดปเตอร์ GPU บนส่วนประกอบตัวยก 1 หรือ 2

  หมายเหตุ
  ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ส่วนประกอบตัวยก 1 เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนการเปลี่ยนจะเหมือนกันกับส่วนประกอบตัวยก 2
  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 1 ที่มีอะแดปเตอร์ GPU
  Installing the riser 1 assembly with GPU adapter
  1. จัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนส่วนประกอบแผงระบบ ค่อยๆ กดการ์ดตัวยกเป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  2. เปิดสลักสีน้ำเงินบนแผ่นกั้นลม GPU และยึดปลายอะแดปเตอร์ GPU ให้เข้าที่ จากนั้น ให้ปิดสลักสีน้ำเงิน
  3. ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวครอบตัวยก

  อะแดปเตอร์ GPU บนส่วนประกอบตัวยก 3

  1. เชื่อมต่อสายจากตัวยก 3 และอะแดปเตอร์ GPU เข้ากับส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
  2. ติดตั้งแผ่นกั้นลม GPU ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม
  3. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก 3 ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง
  4. เปิดสลักสีน้ำเงินบนแผ่นกั้นลม GPU และยึดปลายอะแดปเตอร์ GPU ให้เข้าที่ จากนั้น ให้ปิดสลักสีน้ำเงิน
 7. (ขั้นตอนเสริม) หากไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ในการ์ดตัวยก ให้ติดตั้งแผงครอบบนแผ่นกั้นลม GPU
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผงครอบแผ่นกั้นลม GPU
  Installing the GPU air baffle filler

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์