Skip to main content

ถอดแผงตัวดำเนินการ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงตัวดำเนินการ

ก่อนถอดแผงตัวดำเนินการ:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

  หมายเหตุ
  คุณไม่จำเป็นต้องถอดส่วนประกอบสายพัดลมออกจากตัวครอบพัดลมระบบทั้งหมด แต่ให้วางส่วนประกอบลงบนตัวครอบไดรฟ์ไว้ชั่วคราวหลังจากถอดตัวครอบพัดลมระบบแล้ว เพื่อให้ตัวครอบพัดลมระบบไม่ขวางทาง
 10. ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O

ในการถอดแผงตัวดำเนินการ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแผงตัวดำเนินการ
Front I/O assembly removal

 1. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้สกรูของฝาครอบตัวครอบส่วนขยายหันหน้าขึ้น จากนั้นถอดสกรู P1 ของฝาครอบตัวครอบส่วนขยาย I/O อย่างระมัดระวัง
 2. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้ฝาครอบส่วนขยายหันหน้าขึ้น แล้วยกฝาครอบตัวครอบส่วนขยายเพื่อเปิดให้เห็นสายแผงของตัวดำเนินการ สายของพอร์ตการจัดการ และอะแดปเตอร์ PCIe
 3. ถอดสายไฟของแผงตัวดำเนินการออกจากแผงตัวดำเนินการ
  หมายเหตุ
  หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนสายแผงของตัวดำเนินการ คุณจะต้องถอดตัวครอบไดรฟ์ด้วย:
 4. ใช้นิ้วปลดแถบที่อยู่ด้านล่างของแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ (ตรงกลาง)
 5. เลื่อนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการออกจากด้านหน้าของตัวครอบส่วนขยาย I/O
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงข้อมูลของตัวดำเนินการชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง