Skip to main content

ภาคผนวก: ถอดโครงยึด CMA

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดโครงยึด CMA

หากต้องการลดความยาวของชุดรางลง ให้ถอดสกรูที่ยึดโครงยึด CMA สามคู่กับราง