Skip to main content

โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างก่อน

อ่านคำแนะนำก่อนติดตั้งชุดรางและระบบลงในแร็ค ติดตั้งระบบในตู้แร็คที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 • ความลึกต่ำสุด 70 มม. (2.76 นิ้ว) ระหว่างแผ่นยึดด้านหน้าและด้านในของฝาหน้า
 • ความลึกต่ำสุด 214 มม. (8.43 นิ้ว) ระหว่างผนังด้านหลังของแชสซีและด้านในของฝาหลัง
 • ระยะห่างสูงสุดระหว่างแผ่นยึดด้านหน้าและแผ่นยึดด้านหลังคือ 812.8 มม. (32.00 นิ้ว)
 • หากคุณต้องการติดตั้งรางและ 0U PDU เข้าไปในตู้แร็คเดียวกัน ตู้แร็คจะต้องมีขนาดความสูงและความลึกตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • 42U หรือสูงกว่า
  • ไม่มี CMA: ต้องลึกอย่างน้อย 1,000 มม. (39.37 นิ้ว)
  • มี CMA: ต้องลึกอย่างน้อย 1,200 มม. (47.24 นิ้ว)
 • ติดตั้งระบบเข้ากับแร็คที่ฝามีรูระบายอากาศเท่านั้น ถอดฝาแร็คและแผงด้านข้างออกเพื่อให้สามารถเข้าถึงขณะติดตั้งได้ง่าย
 • เมื่อติดตั้งหลายชุด ให้เริ่มด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่หนักที่สุดในส่วนที่ต่ำที่สุดของแร็ค
 • โปรดดู คู่มือการบำรุงรักษา หรือ คู่มือการติดตั้ง ระบบสำหรับข้อกำหนดด้านอุณหภูมิอากาศภายในห้อง
 • อย่าปิดกั้นการระบายอากาศ เผื่อพื้นที่ไว้อย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
 • อย่าปล่อยให้มีช่องว่างเหนือหรือใต้ระบบที่ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค และควรติดตั้งฝาครอบเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบของระบบเกิดความเสียหาย และเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี
 • อย่าให้ระบบให้ยื่นออกมาจากตู้แร็คพร้อมกันมากกว่าหนึ่งตัว
 • เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์หลายชิ้นในตู้แร็ค อย่าเสียบอุปกรณ์จนเกินที่เต้ารับไฟฟ้าจะสามารถรับได้
S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
R006
No weight on shelf
ข้อควรระวัง
ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็คนั้นมีไว้สำหรับใช้เป็นชั้นวางเท่านั้น