Skip to main content

ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนที่ประกอบ ที่เรียกว่าโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ (PHM) งานนี้ต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม T30 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมีฝาครอบหรือ PHM เสมอ เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM ให้ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบ

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์

 • ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร์หลายตัว ให้ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต้นด้วยช่องเสียบโปรเซสเซอร์ช่องแรก

  รูปที่ 1. ตำแหน่งของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 บนแผงระบบ

  รูปที่ 2. ตำแหน่งโปรเซสเซอร์ 3 และ 4 บนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

หมายเหตุ
ตัวระบายความร้อน โปรเซสเซอร์ และตัวนำโปรเซสเซอร์สำหรับระบบของคุณอาจแตกต่างจากที่แสดงในภาพประกอบ
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบของ PHM
รูปที่ 3. ส่วนประกอบของ PHM
PHM components
1 ตัวระบายความร้อน9 คลิปสำหรับยึดโปรเซสเซอร์ในตัวนำ
2 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวระบายความร้อน10 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวนำ
3 ป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์11 ที่จับตัวถอดโปรเซสเซอร์
4 น็อตและตัวยึดสาย12 ตัวกระจายความร้อนโปรเซสเซอร์
5 น็อตหกเหลี่ยมขนาด T3013 ครีมระบายความร้อน
6 ตัวเก็บสายกันเอียง14 หน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์
7 ตัวนำโปรเซสเซอร์15 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของโปรเซสเซอร์
8 คลิปสำหรับยึดตัวนำเข้ากับตัวระบายความร้อน 

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโปรเซสเซอร์ที่ต้องการถอดออก:
   • หากโปรเซสเซอร์อยู่บนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ห้ามถอดถาดขยายออก
    รูปที่ 4. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากถาดขยาย

   • หากโปรเซสเซอร์อยู่บนแผงระบบ:
    1. ให้ถอดส่วนประกอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้
    2. ถอดแผ่นกั้นลมของถาดขยาย
    รูปที่ 5. การถอดแผ่นกั้นลมของถาดขยาย

 2. หากโปรเซสเซอร์มาพร้อมกับตัวระบายความร้อนรูปตัว T คลายขันสกรูตัวระบายความร้อนสองตัวจนสุดตามภาพ
  รูปที่ 6. การคลายสกรูตัวระบายความร้อนรูปตัว T
  Loosening T-shaped heat sink screws
 3. ถอด PHM ออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 7. การถอด PHM
  Removing a PHM
  • คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 บน PHM จนสุดตามลำดับการถอดที่ระบุไว้บนป้ายตัวระบายความร้อน
  • หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน
  • ยก PHM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์อย่างระมัดระวัง หากไม่สามารถยก PHM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายน็อตหกเหลี่ยม T30 เพิ่มเติม แล้วลองยก PHM อีกครั้ง
  หมายเหตุ
  • อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสทางด้านล่างของโปรเซสเซอร์

  • รักษาความสะอาดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ไม่ให้มีวัตถุใดๆ อยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมีฝาครอบหรือ PHM เสมอ ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบหรือติดตั้ง PHM ใหม่

 • หากคุณต้องถอด PHM ออกในการเปลี่ยนแผงระบบ ให้วาง PHM ไว้ข้างๆ

 • หากคุณกำลังใช้ซ้ำโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อน ให้แยกโปรเซสเซอร์ออกจากส่วนยึด โปรดดู แยกโปรเซสเซอร์ออกจากตัวยึดและตัวระบายความร้อน

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube