Skip to main content

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

เสียบแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่ และกดเข้าจนกว่าแถบปลดจะล็อค อุปกรณ์จ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แบบ Hot-swap ที่สามารถติดตั้งได้ในขณะที่เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

  • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
  • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
  • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
  • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

ก่อนที่จะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

  1. หากช่องใส่แหล่งจ่ายไฟมีแผงครอบ ดึงแผงครอบออกจากช่องใส่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในช่องใส่
รูปที่ 1. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ
Installing a power supply

เสียบแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่ และกดเข้าจนกว่าแถบปลดจะล็อค

หลังจากที่ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

  1. ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

  2. เดินสายไฟโดยร้อยผ่านขอเกี่ยวและห่วงร้อยสายที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อไม่ให้ถูกดึงออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube