Skip to main content

ถอดแหล่งจ่ายไฟ

กดสลักปลดล็อคและดึงไดรฟ์ขึ้นมาเพื่อถอดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ อุปกรณ์จ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แบบ Hot-swap ที่สามารถถอดออกได้ในขณะที่เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

  • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
  • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
  • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
  • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

ข้อควรสนใจ
หากไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสำรองพลังงาน ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถอดแหล่งจ่ายไฟออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์ (ถอดไฟขาเข้า)

ก่อนที่คุณจะถอดแหล่งจ่ายไฟออก ให้ถอดสายไฟออกจากตัวเกี่ยวสายแบบวนที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรสนใจ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ ห้ามเดินเครื่องเซิร์ฟเวอร์นานเกิน 2 นาทีโดยไม่ได้ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟหรือแผงครอบในแต่ละช่องใส่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแหล่งจ่ายไฟ

ถอดแหล่งจ่ายไฟออก
รูปที่ 1. การถอดแหล่งจ่ายไฟ
Removing a power supply

กดสลักปลดล็อคไปข้างหน้าและทางซ้าย และดึงไดรฟ์ขึ้นมาเพื่อถอดออกจากช่องใส่ไดรฟ์

หลังจากที่ถอดแหล่งจ่ายไฟ:
  1. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟทดแทนหรือแผงครอบในช่องใส่ที่ว่าง

  2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแหล่งจ่ายไฟ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube