Skip to main content

ถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ

ถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟออกโดยดึงแผงครอบออกจากช่องใส่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ:

รูปที่ 1. การถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ
Removing a power supply filler

แหย่นิ้วเข้าไปในรูบนแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ แล้วดึงแผงครอบออกจากช่องใส่

ติดตั้งแผงครอบในช่องใส่แหล่งจ่ายไฟที่ว่างทั้งหมด