Skip to main content

ลำดับการติดตั้ง: การมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว

ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับการมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัวที่ติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับการมิเรอร์หน่วยความจำเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สามตัว

  • มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 ในแผงระบบด้านล่างของถาดคอมพิวท์ด้านล่าง

  • มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 3 ในแผงระบบด้านบนของถาดคอมพิวท์ด้านล่างหรือในถาดคอมพิวท์ด้านบน (ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 4 หรือช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 6)

หมายเหตุ
เมื่อเพิ่ม DIMM หนึ่งตัวขึ้นไปในระหว่างการอัปเกรดหน่วยความจำ คุณอาจต้องย้าย DIMM ชุดอื่นที่ติดตั้งอยู่แล้วไปยังตำแหน่งใหม่
ตารางที่ 1. การมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว (โปรเซสเซอร์ 1 และ 2 โดยติดตั้ง DIMM 6 ถึง 24 ตัวในเซิร์ฟเวอร์)
ทั้งหมดโปรเซสเซอร์ 1โปรเซสเซอร์ 2ทั้งหมด
DIMM123456 789101112131415161718 192021222324DIMM
6 810 20226
78101220227
8 81012 2022248
9        8 10 12        20 22 249
1035 810 20222410
11  3 5   8 10    15 17   20 22  11
1235 8101517 202212
1313 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM13 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM13
14135 810121517 202214
151 3 5   8 10 1213 15 17   20 22 2415
16135 81012131517 202216
1717 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM17 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM17
18135 81012131517 20222418
1919 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM19 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM19
203456 78910131517 20222420
2121 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM21 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM21
223456 7891015161718 1920212222
2323 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM23 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM23
243456 7891015161718 1920212224

ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว:

  • ลำดับการรวบรวม DIMM ของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 สำหรับระบบที่มี DIMM 25 ถึง 36 ชุด ดูที่ ตารางที่ 2

  • หากต้องการรวบรวมโปรเซสเซอร์ 3 ต่อสำหรับระบบที่มี DIMM 6 ถึง 24 ตัว โปรดดู ตารางที่ 3
ตารางที่ 2. การมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว (โปรเซสเซอร์ 1 และ 2 โดยติดตั้ง DIMM 25 ถึง 36 ตัวในเซิร์ฟเวอร์)
ทั้งหมดโปรเซสเซอร์ 1โปรเซสเซอร์ 2ทั้งหมด
DIMM123456 789101112131415161718 192021222324DIMM
251 3 5  789101112  15161728 19202122  25
26135 789101112131517 19202122232426
271 3 5  78910111213 15 17  19202122232427
28123456 78910111215161718 1920212228
29123456 78910111213 15 17  19202122232429
30123456 789101112131517 19202122232430
3131 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM31 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM31
32123456 789101112131415161718 19202122232432
33123456 789101112131415161718 19202122232433
3434 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM34 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM34
3535 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM35 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM35
36123456 789101112131415161718 19202122232436

ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว:

  • ลำดับการรวบรวม DIMM ของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 สำหรับระบบที่มี DIMM 6 ถึง 24 ชุด ดูที่ ตารางที่ 1

  • หากต้องการรวบรวมโปรเซสเซอร์ 3 ต่อสำหรับระบบที่มี DIMM 25 ถึง 36 ตัว โปรดดู ตารางที่ 4
ตารางที่ 3. การมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว (โปรเซสเซอร์ 3 โดยติดตั้ง DIMM ทั้งหมด 6 ถึง 24 ตัวในเซิร์ฟเวอร์).
หมายเหตุ
โปรเซสเซอร์ 3 จะต้องติดตั้งในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 4 หรือช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 6
ทั้งหมดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 3 ว่างเปล่าช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 4/6 (โปรเซสเซอร์ 3)ทั้งหมด
DIMM123456 789101112131415161718 192021222324DIMM
6  20226
720227
8  20228
9                     20 22 249
10  20222410
11                     20 22 2411
12 1517 202212
13 13 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM13
14 1517 202214
15               15 17   20 22 2415
16 1517 202216
17 17 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM17
18 131517 20222418
19 19 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM19
20 131517 20222420
21 21 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM21
22 131517 20222422
23 23 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM23
24 15161718 1920212224

ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว:

  • ลำดับการรวบรวม DIMM ของโปรเซสเซอร์ 3 สำหรับระบบที่มี DIMM 25 ถึง 36 ตัว โปรดดู ตารางที่ 4
  • หากต้องการติดตั้ง DIMM ของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 ตัวสำหรับระบบที่มี DIMM 6 ถึง 24 ตัว โปรดดู ตารางที่ 1

ตารางที่ 4. การมิเรอร์หน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว (โปรเซสเซอร์ 3 โดยติดตั้ง DIMM ทั้งหมด 25 ถึง 36 ตัวในเซิร์ฟเวอร์).
หมายเหตุ
โปรเซสเซอร์ 3 จะต้องติดตั้งในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 4 หรือช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 6
ทั้งหมดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 3 ว่างเปล่าช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 4/6 (โปรเซสเซอร์ 3)ทั้งหมด
DIMM123456 789101112131415161718 192021222324DIMM
25               15161718 19202122  25
26 15161718 1920212226
27             13 15 17  19202122232427
28 15161718 1920212228
29               15161718 19202122  29
30 131517 19202122232430
3131 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM 31
32 15161718 192032
33             13 15 17  19202122232433
3434 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM34
35 35 ไม่รองรับการกำหนดค่าการมิเรอร์หน่วยความจำ DIMM35
36 131415161718 19202122232436

ลำดับการรวบรวม DIMM ที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์สามตัว:

  • ลำดับการรวบรวมโปรเซสเซอร์ 3 สำหรับระบบที่มี DIMM 6 ถึง 24 ตัว โปรดดู ตารางที่ 3
  • หากต้องการติดตั้ง DIMM ของโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 ตัวสำหรับระบบที่มี DIMM 25 ถึง 36 ตัว โปรดดู ตารางที่ 2