Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ LOM ออกจากช่องเสียบ 9

อะแดปเตอร์ LOM ในช่องเสียบ 9 อยู่ในถาด I/O ที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาด I/O ออกจากตัวเครื่องและถอดอะแดปเตอร์ออกจากถาด I/O แล้ว

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์ LOM ออกจากช่องเสียบ 9:

  1. ถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่ต่อกับอะแดปเตอร์ในถาด I/O และเขียนป้ายกำกับไว้ แล้วจึงถอดถาด I/O ดู ถอดถาด I/O

  2. ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2) เพื่อเข้าถึงขั้วต่ออะแดปเตอร์ในถาด I/O ดู ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 10 ถึง 15 (ตัวยก 2)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์ LOM ออกจากช่องเสียบ 9

รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ LOM (ช่องเสียบ 9)
LOM adapter removal

  1. คลายน็อตยึดที่ด้านข้างของอะแดปเตอร์ LOM ที่ยึดกับโครงยึดบนถาด I/O ออกจนสุด
  2. ถอดอะแดปเตอร์ LOM ออกจากขั้วต่อตัวบนถาด I/O และยกอะแดปเตอร์ออกจากถาด I/O

หลังจากที่ถอดอะแดปเตอร์ LOM:

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนอะแดปเตอร์ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube