Skip to main content

ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

ถาดที่จัดเก็บข้อมูลเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ เปิดคันปลดล็อคเพื่อดึงถาดที่จัดเก็บข้อมูล กดแถบปลดเมื่อถึงตำแหน่งหยุดเพื่อถอดถาดออกจากตัวเครื่องทั้งหมด

ข้อควรสนใจ
หากคุณกำลังถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูลและไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยน ให้ย้ายหรือสำรองข้อมูลที่อยู่บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ในถาดที่จัดเก็บข้อมูล ก่อนที่จะถอดออก
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริม ให้ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

รูปที่ 1. การถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูลไปยังตำแหน่งหยุด
Remove storage tray to stop position

 1. กดปุ่มบนแต่ละคันปลดล็อค แล้วหมุนคันปลดล็อคพร้อมๆ กันจนกว่าจะตั้งฉากกับตัวเครื่อง
 2. ดึงถาดที่จัดเก็บข้อมูลไปข้างหน้าเท่าๆ กันจนกว่าจะหยุดลง แล้วจึงปิดคันปลดล็อค
 3. กดแถบปลดล็อคบนแต่ละด้านของถาด แล้วจึงเลื่อนถาดไปข้างหน้าจนสุดถาดเท่าๆ กัน และถอดออกจากตัวเครื่อง
  ข้อควรสนใจ
  • เตรียมรองรับน้ำหนักทั้งหมดของถาดที่จัดเก็บข้อมูล เมื่อคุณถอดออกจากตัวเครื่อง

  • ห้ามใช้คันปลดล็อคเป็นมือจับในการรองรับถาดที่จัดเก็บข้อมูล

  รูปที่ 2. การถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูลออกจากตัวเครื่อง
  Remove storage tray from chassis

หลังจากที่ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล:

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube