Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ลงในช่องใส่ แล้วปิดมือจับสลักที่ล็อคไดรฟ์ให้เข้าที่ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์แบบ Hot-swap ที่สามารถติดตั้งได้ในขณะที่เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากคุณกำลังติดตั้งแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เสริม ให้ทำงานนี้ก่อน โปรดดู ติดตั้งแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ถาดบน) หรือ ติดตั้งแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ถาดล่าง)

ก่อนที่จะติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับทั้งเซิร์ฟเวอร์และการกำหนดค่า ดูข้อมูลได้ใน ข้อพิจารณาในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ก่อนจะติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์:

 1. หากช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์มีแผงครอบ ให้กดแถบปลดแล้วดึงแผงครอบออกจากช่องใส่

  แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์มีอยู่สองประเภท: แผงครอบช่องใส่เดียวและแผงครอบสี่ช่องใส่ หากคุณถอดแผงครอบสี่ช่องใส่และไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์สี่ตัว คุณต้องติดแผงครอบช่องใส่เดียวในแต่ละช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่าง

ในการติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ช่องใส่ไดรฟ์ NVMe สามารถยอมรับไดรฟ์ SATA/SAS หรือ NVMe

 1. ตรวจสอบประเภทของไดรฟ์ที่คุณสามารถติดตั้งในช่องใส่ (SATA/SAS หรือ NVMe) ตามป้ายที่ตัดฉลุที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และป้ายช่องใส่ไดรฟ์ใดๆ ที่อาจที่ติดอยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ป้ายดังกล่าวจะตรงกับประเภทแบ็คเพลนของไดรฟ์ที่ติดตั้ง ประเภทของไดรฟ์ต้องตรงประเภทของช่องใส่ไดรฟ์ ข้อมูลประเภทไดรฟ์อยู่บนกล่องใส่ไดรฟ์
 2. ติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ลงในช่องใส่ไดรฟ์นั้น

  หากเซิร์ฟเวอร์ทำงาน (เปิดอยู่) ไฟ LED แสดงกิจกรรมสีเขียวบนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ควรติดสว่าง ซึ่งเป็นการแสดงว่าไดรฟ์ได้รับพลังงาน

  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  Installing a hard disk drive
  1. เปิดมือจับไดรฟ์ วางไดรฟ์ให้ตรงกับช่องใส่ไดรฟ์ และเสียบไดรฟ์
  2. กดไดรฟ์ลงในช่องจนกว่าไดรฟ์จะหยุด จากนั้น บิดมือจับไดรฟ์ปิด เพื่อวางไดรฟ์และล็อคเข้าที่จนสุด
 3. ตรวจดู LED แสดงสถานะไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์เพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์กำลังทำงานอย่างถูกต้อง
  • หาก LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ติดสว่างอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าไดรฟ์ดังกล่าวบกพร่อง และต้องเปลี่ยน

  • หากไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์สีเขียวติดสว่าง แสดงว่าไดรฟ์เปิดอยู่ แต่ไม่ได้อ่านหรือเขียนข้อมูลอยู่ หาก LED สีเขียวกะพริบ แสดงว่ากำลังเข้าใช้งานไดรฟ์

 4. หากคุณกำลังติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ ให้ทำเดี๋ยวนี้
หลังจากคุณได้ติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ติดตั้งแผงครอบในช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่ว่างทั้งหมด หากคุณถอดแผงครอบสี่ช่องใส่และไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์สี่ตัวแทนที่ ให้ติดแผงครอบช่องใส่เดียวในช่องใส่ที่ว่างใดๆ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube