Skip to main content

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

เสียบแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่ และกดเข้าจนกว่าแถบปลดจะล็อค อุปกรณ์จ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แบบ Hot-swap ที่สามารถติดตั้งได้ในขณะที่เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
 • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
 • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

สำคัญ

เมื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ ให้สังเกตเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • แหล่งจ่ายไฟทั้งหมดที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ต้องมีความจุเท่ากัน

 • แหล่งจ่ายไฟขนาด 1,100 วัตต์ยอมรับกระแสไฟเข้า 100-127 vac หรือ vac 200-240

 • แหล่งจ่ายไฟขนาด 1,600 วัตต์ยอมรับกระแสไฟเข้า 200-240 vac เท่านั้น

 • เซิร์ฟเวอร์รองรับการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้:

  • สำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โปรเซสเซอร์สองรายการ มีแหล่งจ่ายไฟ 1,600 วัตต์หรือ 1,100 วัตต์อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง

  • สำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โปรเซสเซอร์สี่รายการ มีแหล่งจ่ายไฟ 1,600 วัตต์หรือ 1,100 วัตต์อย่างน้อยสองแหล่ง

  • สำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โปรเซสเซอร์แปดรายการ มีแหล่งจ่ายไฟ 1,600 วัตต์อย่างน้อยสองแหล่ง หรือ 1,100 วัตต์สี่แหล่ง

  การพยายามใช้งานเซิร์ฟเวอร์กับการกำหนดค่าพลังงานที่ไม่รองรับจะทำให้ได้รับข้อความ “การกำหนดค่าที่ไม่สนับสนุน” ในบันทึกเหตุการณ์ระบบและบนแผงด้านหน้าของระบบ

 • สามารถติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในช่องใส่แหล่งจ่ายไฟและติดตั้งในลำดับใดๆ ก็ได้ การสำรองจะขึ้นอยู่กับจำนวนโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้ง จำนวนแหล่งจ่ายไฟที่จำเป็นเพื่อรักษาการทำงานของระบบ ซึ่งมีการติดตั้งช่องใส่แหล่งพลังงาน และจำนวนของแหล่งจ่ายไฟขาเข้า
  หมายเหตุ
  • สำหรับการสำรองแหล่งพลังงาน แหล่งจ่ายไฟในช่อง 1 และ 3 จะต้องจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานอื่นที่ไม่ใช่แหล่งจ่ายไฟในช่องใส่ 2 และ 4

  • ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่: เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

ก่อนที่จะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

 1. หากช่องใส่แหล่งจ่ายไฟมีแผงครอบ ดึงแผงครอบออกจากช่องใส่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในช่องใส่
รูปที่ 1. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ
Installing a power supply

เสียบแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่ และกดเข้าจนกว่าแถบปลดจะล็อค

หลังจากที่ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:

 1. หากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟฟ้าต่างจากแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ในตัวเครื่อง ให้ปิดป้ายระบุกำลังไฟของตัวเครื่องเดิมทับด้วยป้ายใหม่ลักษณะเดียวกันจากแผ่นป้ายระบุกำลังไฟระบบที่มาพร้อมกับตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟ

 2. เดินสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟ แล้วยึดให้แน่น

  สายเคเบิลควรร้อยผ่านขอเกี่ยวและห่วงร้อยสายที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อไม่ให้ถูกดึงออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

 3. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งพลังงานแหล่งจ่ายไฟ แล้วเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube