Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

แผงระบบอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือด้านล่าง ซึ่งเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
หมายเหตุ

ก่อนที่จะติดตั้งแผงระบบ:

  1. ถ้าติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ให้ถอดออก ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์บริเวณที่กำลังจะติดตั้งแผงระบบ ดู ถอดถาดคอมพิวท์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแผงระบบคอมพิวท์:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
System board installation

  1. วางแผงระบบให้ตรงกับรางในถาดคอมพิวท์ แล้วเสียบแผงระบบ โดยรางบนแผงจะต้องพอดีกับช่องเสียบในถาดคอมพิวท์
  2. เลื่อนแผงระบบลงในถาดคอมพิวท์จนกระทั่งคลิปปลดล็อคเข้าที่ในตำแหน่งล็อค
  3. ต่อสายเคเบิลทั้งหมดบนแผงระบบที่ไปยังขั้วต่อในถาดคอมพิวท์ ดู การเดินสายภายใน

หลังจากที่ติดตั้งแผงระบบ:

  • หากคุณติดตั้งแผงระบบด้านล่างในถาดคอมพิวท์ เลื่อนแผงระบบด้านบนหรือฝาครอบกลับเข้าในถาดคอมพิวท์จนกระทั่งคลิปปลดล็อคเข้าที่ในตำแหน่งล็อค

  • หากคุณไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่จะติดตั้งในถาดคอมพิวท์นี้ ให้ติดตั้งถาดคอมพิวท์ ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์

  • หากคุณไม่มีชิ้นส่วนเสริมที่จะติดตั้งในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือด้านล่าง ให้ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube