Skip to main content

ข้อพิจารณาในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ต้องติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค่าไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หมายเหตุต่อไปนี้อธิบายประเภทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องพิจารณาในเวลาติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

  • สำหรับรายชื่อไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven
  • เซิร์ฟเวอร์รองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วได้สูงสุด 24 ชุด
  • คุณสามารถรักษาความสมบูรณ์ของการรบกวนด้านอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยการปิดหรือใช้งานช่องใส่ไดรฟ์และช่องเสียบ PCI Express ทั้งหมด เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์หรืออะแดปเตอร์ PCI Express ให้เก็บแผงกั้นและแผงครอบ EMC จากที่ปิดช่องใส่ไดรฟ์ หรือช่องเสียบอะแเดปเตอร์ PCI Express เอาไว้เผื่อว่าคุณจะต้องถอดอุปกรณ์นั้นออกในภายหลัง
  • ค้นหาเอกสารที่มากับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นนอกเหนือจากคำแนะนำในบทนี้
  • ห้ามใช้ไดรฟ์ที่ฟอร์แม็ต 512 ไบต์มาตรฐานปะปนกับไดรฟ์ที่ฟอร์แม็ต 4 KB ขั้นสูงในอาร์เรย์ RAID เดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานได้
  • ตรวจสอบคำแนะนำที่มากับไดรฟ์เพื่อดูว่าคุณต้องตั้งค่าสวิตช์หรือจัมเปอร์บนไดรฟ์หรือไม่ หากคุณจะติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS หรือ SATA ต้องแน่ใจว่าได้ตั้งค่า SAS หรือ SATA ID ให้กับอุปกรณ์นั้นแล้ว