Skip to main content

ติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน:

  1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เดินสายเซนเซอร์วัดความร้อนผ่านรูที่ด้านหน้าของตัวเครื่องตามภาพ
    รูปที่ 1. การติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน
    Installing the thermal sensor
  2. จัดแนวเซนเซอร์ให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันทางด้านหน้าของตัวเครื่อง และกดเซนเซอร์ไปทางตัวเครื่องจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  3. เชื่อมต่อสายเซนเซอร์วัดความร้อนเข้ากับแผงระบบ เมื่อต้องการค้นหาขั้วต่อบนแผงระบบ ให้ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ
หลังการติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน:
  1. ติดตั้งฝาหน้า (ดู ติดตั้งฝาหน้า)

  2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube