Skip to main content

FQXSFIO0032M : ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ PCIe การจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ PFA เกินจำนวนที่ Bus [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องใส่คือ [arg6]

ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ของ PCIe การจำกัดเกณฑ์ขั้นต่ำ PFA เกินจำนวนที่ Bus [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องใส่คือ [arg6]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. แฟลชเฟิร์มแวร์ดิสก์ NVME อีกครั้ง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo