Skip to main content

FQXSFSM0002N : โมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงาน

โมดูลการจัดการปฏิเสธสิทธิ์การบูต: ระบบหยุดทำงาน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึก XCC
  2. ทบทวนนโยบายพลังงานและการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบใน XCC GUI
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo