Skip to main content

FQXSFPU0035N: เกิดการหมดเวลา 3-Strike ขึ้นบนโปรเซสเซอร์ [arg1]

เกิดการหมดเวลา 3-Strike ขึ้นบนโปรเซสเซอร์ [arg1]

ระดับความรุนแรง

อันตายต่อชีวิต

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. ตรวจสอบและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบหรือระบบปฏิบัติการล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo