Skip to main content

การปิดเซิร์ฟเวอร์

ปิดเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ข้อมูลนี้

เมื่อคุณปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วปล่อยให้เชื่อมต่อกับระบบไฟ ac เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองคำขอจากIntegrated Management Module 2.1 (IMM2.1) ได้ เช่น คำขอจากระยะไกลเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ พัดลมอย่างน้อยหนึ่งตัวยังอาจทำงานต่อไปขณะที่เซิร์ฟเวอร์ยังคงเชื่อมต่อกับระบบไฟ ac หากต้องการตัดไฟฟ้าทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งพลังงาน

ระบบปฏิบัติการบางระบบต้องปิดการทำงานตามลำดับก่อนที่คุณจะสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดระบบปฏิบัติการ โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือระบบวิธีใช้

คำชี้แจง 5

ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ข้อควรระวังเกี่ยวกับพลังงาน

คุณสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:
  • คุณสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์จากระบบปฏิบัติการได้หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับคุณลักษณะนี้ หลังจากปิดการทำงานระบบปฏิบัติการตามลำดับแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะปิดลงเองโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถกดปุ่มควบคุมพลังงานเพื่อเริ่มขั้นตอนการปิดระบบปฏิบัติการตามลำดับและปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับคุณลักษณะนี้
  • หากระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน คุณสามารถกดปุ่มควบคุมพลังงานค้างไว้อย่างน้อยสี่วินาทีเพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์
  • คุณสามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ได้โดยทาง Wake on LAN
    หมายเหตุ
    ขณะติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe คุณต้องปลดสายไฟออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่คุณจะถอดส่วนประกอบการ์ด PCI Riser ออก มิฉะนั้น คุณลักษณะ Wake on LAN อาจไม่ทำงาน
  • Integrated Management Module 2.1 (IMM2.1) สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ได้โดยเป็นมาตรการตอบสนองแบบอัตโนมัติเมื่อระบบเกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดร้ายแรง