Skip to main content

แผงตัวดำเนินการโหนด

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวควบคุมและไฟ LED บนแผงตัวดำเนินการโหนด

รูปที่ 1. แผงตัวดำเนินการโหนด
Node operator panel
ตารางที่ 1. แผงตัวดำเนินการโหนด
1 ช่องใส่หมุด NMI3 ปุ่ม/ไฟ LED ระบุสถานะ
2 LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ4 ปุ่ม/ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเครื่อง

1 ช่องใส่หมุด NMI: เสียบส่วนปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกลงในช่องใส่หมุดนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) กับโหนด จากนั้นระบบจะทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo คอยแนะนำเท่านั้น

2 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ: เมื่อไฟ LED นี้ติดสว่าง (สีเหลือง) แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นกับระบบ ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

3 ปุ่ม/ไฟ LED ระบุสถานะ: ไฟ LED นี้ (สีฟ้า) ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของโหนดคอมพิวท์ และสามารถเปิดได้โดยกดที่ปุ่มระบุสถานะหรือใช้คำสั่งต่อไปนี้

 • คำสั่งเปิดไฟ LED ระบุสถานะ:

  ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x3a 0x08 0x01 0x01

 • คำสั่งปิดไฟ LED ระบุสถานะ:

  ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x3a 0x08 0x01 0x00

  หมายเหตุ
  1. ที่อยู่ IP ของ XCC ตามค่าเริ่มต้นคือ 192.168.70.125

  2. ลักษณะการทำงานของไฟ LED นี้ถูกกำหนดโดยไฟ LED สถานะ SMM เมื่อไฟ LED สถานะ SMM ติดสว่างหรือกะพริบ สำหรับตำแหน่งที่แน่นอนของไฟ LED ระบุสถานะ SMM โปรดดู System Management Module (SMM)

  ตารางที่ 2. โหมดต่างๆ ของไฟ LED ระบุสถานะ SMM และลักษณะการทำงานของไฟ LED ระบุสถานะโหนด
  ไฟ LED ระบุสถานะ SMMไฟ LED ระบุสถานะโหนด
  ดับไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดจะดับลงเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ หลังจากนั้น ไฟ LED ระบุสถานะ SMM จะเข้าสู่โหมดยอมรับ ขณะที่ไฟ LED ระบุสถานะโหนดจะกำหนดลักษณะการทำงานของไฟ LED ระบุสถานะ SMM (ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ภาพรวมด้านหลังของช่องใส่)
  ติดไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดติดสว่าง ยกเว้นดวงที่กะพริบซึ่งก็จะกะพริบอยู่เหมือนเดิม
  กะพริบไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดจะกะพริบไม่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างไร
4 ปุ่ม/ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่อง: เมื่อไฟ LED นี้ส่องสว่าง (สีเขียว) แสดงว่าโหนดมีพลังงาน ไฟ LED สีเขียวจะบอกถึงสถานะเปิด/ปิดเครื่องของโหนดคอมพิวท์:
 • การกะพริบถี่ๆ: ไฟ LED กะพริบถี่ๆ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

  • โหนดได้รับการติดตั้งในช่องใส่ เมื่อคุณติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ไฟ LED จะกะพริบถี่ๆ เป็นเวลาสูงสุด 90 วินาที ในขณะที่ Lenovo XClarity Controller ในโหนดกำลังเริ่มต้น

  • แหล่งพลังงานมีไม่เพียงพอในการเปิดโหนด

  • Lenovo XClarity Controller ในโหนดไม่สื่อสารกับ System Management Module

 • การกะพริบช้าๆ: โหนดเชื่อมต่อกับพลังงานผ่านช่องใส่และพร้อมในการเปิด

 • ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง: โหนดเชื่อมต่อกับพลังงานผ่านช่องใส่

 • ไม่มีไฟส่องสว่างต่อเนื่อง: ไม่มีพลังงานบนโหนด