Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน่งส่วนประกอบของแผงระบบและขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์เสริมที่อยู่ในโหนดคอมพิวท์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบของแผงระบบ รวมถึงขั้วต่อสำหรับให้ผู้ใช้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในโหนดคอมพิวท์

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
System-board connectors
ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
1 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 9–129 ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O 2
หมายเหตุ
อะแดปเตอร์การขยาย I/O อีเทอร์เน็ตและอะแดปเตอร์การขยาย I/O Fiber Channel
2 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 210 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 5–8
3 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 111 แบตเตอรี่ CMOS - CR2032
4 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 1–412 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 13–16
5 ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O 1
หมายเหตุ
อะแดปเตอร์การขยาย I/O อีเทอร์เน็ตเท่านั้น
13 ขั้วต่อสายแบ็คเพลน EDSFF
6 ขั้วต่อ Trusted Platform Module (TPM)14 แผงการวินิจฉัย Lightpath
7 ช่องเสียบสัญญาณ M.215 บล็อกสวิตช์
หมายเหตุ
บล็อกสวิตช์อยู่ที่ด้านล่างของโหนดคอมพิวท์</ph>
8 ช่องเสียบไฟฟ้า M.216 ขั้วต่อแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap