Skip to main content

สวิตช์แผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน่งของสวิตช์บนแผงระบบ

สำคัญ
 1. ก่อนเปลี่ยนการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดโหนดคอมพิวท์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก ดูข้อมูลต่อไปนี้:
 2. บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้
ข้อควรสนใจ
บล็อกสวิตช์อยู่ที่ด้านล่างของโหนดคอมพิวท์</ph> ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่องและค่อยๆ วางที่การวางในแนวคว่ำลงเพื่อเข้าถึงบล็อกสวิตช์ ในการถอดโหนดคอมพิวท์ โปรดดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของบล็อกสวิตช์ที่ด้านล่างของโหนดคอมพิวท์

รูปที่ 1. สวิตช์แผงระบบ
System-board switches
ตารางที่ 1. บล็อกสวิตช์ของแผงระบบ
1 บล็อคสวิตช์ SW 1
2 บล็อคสวิตช์ SW 5
3 บล็อคสวิตช์ SW 8
ฟังก์ชันของสวิตช์และจัมเปอร์ต่างๆ มีดังนี้:
 • จัมเปอร์ทั้งหมดบนแผงระบบถูกสงวนไว้ และควรถอดออก
 • ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของสวิตช์บนบล็อกสวิตช์ SW1

  ตารางที่ 2. บล็อกสวิตช์ SW1 ของแผงระบบ
  หมายเลขสวิตช์รายละเอียดคำอธิบาย
  SW1–1การกู้คืน MEตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิดจะเป็นการเปิดใช้งาน ME บูตเพื่อทำการกู้คืน
  SW1–2แทนที่การรักษาความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์ MEตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น
  SW1–3การอนุญาตด้านพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิดจะเป็นการเปิดเครื่อง
  SW1–4รีเซ็ต BMCตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็นเปิดจะเป็นการบังคับให้โหนดคอมพิวท์รีเซ็ต BMC
 • ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของสวิตช์บนบล็อกสวิตช์ SW5

  ตารางที่ 3. บล็อกสวิตช์ SW5 ของแผงระบบ
  หมายเลขสวิตช์รายละเอียดคำอธิบาย
  SW5-1การแทนที่รหัสผ่านตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง
  SW5-2สงวนไว้และควรอยู่ในตำแหน่งปิด
  SW5-3รีเซ็ต Real-Time Clock (RTC)ตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่นสวิตช์นี้เป็นตำแหน่ง เปิด จะรีเซ็ต RTC การรีเซ็ตทำได้โดยสลับตำแหน่งสวิตช์เพียงชั่วครู่เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานแบตเตอรี่ CMOS มากเกินไป ห้ามให้สวิตช์นี้ค้างอยู่ที่ตำแหน่ง เปิด
  SW5-4การเลือกแบบอนุกรมตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด (ส่ง Serial Input Output (SIO) ไปยังพอร์ตอนุกรมด้านหน้า) การเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นี้เป็น เปิด จะส่ง BMC ไปยังพอร์ตอนุกรม
 • ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของสวิตช์บนบล็อกสวิตช์ SW8

  ตารางที่ 4. บล็อกสวิตช์ SW8 ของแผงระบบ
  หมายเลขสวิตช์รายละเอียดคำอธิบาย
  SW8-1การสำรองการบูตของ XClarity Controllerเมื่อสวิตช์นี้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นที่ ปิดโหนดคอมพิวท์จะบูตโดยใช้เฟิร์มแวร์ XClarity Controller หลัก เมื่อสวิตช์นี้อยู่ในตำแหน่ง เปิดโหนดคอมพิวท์จะบูตโดยใช้ข้อมูลสำรองของเฟิร์มแวร์ XClarity Controller
  SW8-2สงวนไว้และควรอยู่ในตำแหน่งปิด
  SW8-3บังคับการอัปเดต iBMCตำแหน่งเริ่มต้นคือ ปิด การเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์นี้ไปที่ เปิด จะเป็นการบายพาสอิมเมจเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการและทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC หากขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติส่งผลให้ BMC ไม่สามารถทำงานได้
  หมายเหตุ
  ใช้งานสวิตช์นี้เฉพาะเมื่อขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ปกติล้มเหลว และมีความเสียหายกับอิมเมจของเฟิร์มแวร์ปฏิบัติการเท่านั้น การใช้งานสวิตช์นี้ จะปิดใช้งานการทำงานของตัวควบคุมการจัดการแผงวงจรปกติ
  SW8-4สงวนไว้และควรอยู่ในตำแหน่งปิด