Skip to main content

ติดตั้งคีย์โปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งคีย์โปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. จัดแนวหมุดนำร่องคีย์โปรเซสเซอร์ให้ตรงกับรูนำร่อง 2 รูบนแผงระบบและใส่คีย์โปรเซสเซอร์ลงในรูนำร่อง
  2. ขันสกรูเพื่อยึดคีย์โปรเซสเซอร์กับแผงระบบ
    รูปที่ 1. การติดตั้งคีย์โปรเซสเซอร์
    Installing the processor key
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  1. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 2 กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

  2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์