Skip to main content

ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนที่ประกอบ ที่เรียกว่าโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ (PHM) งานนี้ต้องใช้ไขควงหกเหลี่ยม T30 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมีฝาครอบหรือ PHM เสมอ เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM ให้ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบ

 • อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

 • อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์

 • ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด (หมายเลขชิ้นส่วน 00MP352) ครีมระบายความร้อน และไขควงหกเหลี่ยมขนาด T30

 • ติดตั้ง PHM โดยเริ่มจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1

หมายเหตุ
 1. โหนดคอมพิวท์รองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O หนึ่งตัวเมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว และรองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O สองตัวเมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว ควรติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O อย่างน้อยหนึ่งตัวในโหนดคอมพิวท์

 2. ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าต้องมีฝาครอบและแผงครอบช่องเสียบติดตั้งอยู่เสมอ ก่อนที่จะเปิดโหนดคอมพิวท์

 3. เลือกตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ตาม TDP ของโปรเซสเซอร์และการจัดวางในโหนดคอมพิวท์

  • หาก TDP ของโปรเซสเซอร์ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 165 วัตต์ ให้เลือกตัวระบายความร้อนมาตรฐานด้านหน้าหรือด้านหลัง

  • หาก TDP ของโปรเซสเซอร์สูงกว่า 165 วัตต์ ให้เลือกตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงด้านหน้าหรือด้านหลัง

   หมายเหตุ
   เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6334 8c 165W 3.6GHz ให้เลือกตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
 • คู่มือการสนับสนุนไดรฟ์ EDSFF เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์:

  • คุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF ต้องมีโปรเซสเซอร์สองตัวติดตั้งอยู่ในโหนดคอมพิวท์

  • ไม่รองรับคุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF เมื่อ TDP ของโปรเซสเซอร์สูงกว่า 220 วัตต์

  • ไม่รองรับคุณลักษณะไดรฟ์ EDSFF เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Gold 6334 8c 165W 3.6GHz ในโหนดคอมพิวท์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่ง PHM บนแผงระบบ
รูปที่ 1. ตำแหน่งของโมดูลหน่วยความจําและช่องเสียบโปรเซสเซอร์
Location of memory modules and processor sockets
ตารางที่ 1. ตำแหน่งของโมดูลหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์
1 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 9–124 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 1–4
2 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 25 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 5–8
3 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 16 ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 13–16
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบของ PHM
รูปที่ 2. ส่วนประกอบของ PHM
PHM components
1 ตัวระบายความร้อน9 คลิปสำหรับยึดโปรเซสเซอร์ในตัวนำ
2 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวระบายความร้อน10 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวนำ
3 ป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์11 ที่จับตัวถอดโปรเซสเซอร์
4 น็อตและตัวยึดสาย12 ตัวกระจายความร้อนโปรเซสเซอร์
5 น็อตหกเหลี่ยมขนาด T3013 ครีมระบายความร้อน
6 ตัวเก็บสายกันเอียง14 หน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์
7 ตัวนำโปรเซสเซอร์15 เครื่องหมายสามเหลี่ยมของโปรเซสเซอร์
8 คลิปสำหรับยึดตัวนำเข้ากับตัวระบายความร้อน 
หมายเหตุ
 • ตัวระบายความร้อน โปรเซสเซอร์ และตัวนำโปรเซสเซอร์สำหรับระบบของคุณอาจแตกต่างจากที่แสดงในภาพประกอบ

 • PHM ถูกกำหนดช่องเสียบที่สามารถติดตั้ง PHM และการจัดแนวของ PHM ในช่องเสียบ

 • ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบต้องมีความเร็ว, จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน

 • ก่อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ตัวใหม่ หรือโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และเก็บตัวระบายความร้อนไว้เพื่อใช้งานต่อ
  1. ถอดป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ออกจากตัวระบายความร้อน และเปลี่ยนด้วยป้ายใหม่ที่มาพร้อมโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน
  2. หากมีครีมระบายความร้อนเก่าบนตัวระบายความร้อน ให้เช็ดครีมระบายความร้อนออกจากด้านล่างของตัวระบายความร้อนด้วยแผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
  หมายเหตุ
  หลังจากนั้น ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3
 2. หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร้อนและเก็บโปรเซสเซอร์ไว้เพื่อใช้งานต่อ
  1. ถอดป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ออกจากตัวระบายความร้อนอันเก่า แล้ววางบนตัวระบายความร้อนอันใหม่ที่ตำแหน่งเดิม ป้ายจะอยู่ด้านข้างตัวระบายความร้อน ใกล้กับเครื่องหมายการจัดแนวรูปสามเหลี่ยม
   หมายเหตุ
   หากคุณไม่สามารถถอดป้ายและติดบนตัวระบายความร้อนอันใหม่ได้ หรือหากป้ายชำรุดระหว่างการเปลี่ยน ให้คัดลอกหมายเลขประจำเครื่องของโปรเซสเซอร์จากป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ และเขียนลงบนตัวระบายความร้อนด้วยปากกามาร์กเกอร์แบบถาวรในตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณจะวางป้าย
  2. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ลงในตัวนำใหม่
   หมายเหตุ
   ตัวระบายความร้อนสำรองมาพร้อมกับตัวยึดโปรเซสเซอร์สีเทาและสีดำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดมีสีเดียวกับที่คุณถอดออกไปก่อนหน้านี้
   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับบนตัวยึดอยู่ในตำแหน่งปิด

   2. จัดตำแหน่งโปรเซสเซอร์บนตัวยึดใหม่เพื่อให้เครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ในแนวเดียวกัน จากนั้นเสียบส่วนปลายที่มีเครื่องหมายของโปรเซสเซอร์เข้าไปในตัวยึด

   3. จับปลายที่เสียบของโปรเซสเซอร์ให้เข้าที่ จากนั้นหมุนปลายด้านที่ไม่มีเครื่องหมายของตัวนำลงและออกจากโปรเซสเซอร์

   4. กดโปรเซสเซอร์และยึดปลายที่ไม่มีเครื่องหมายไว้ใต้คลิปบนตัวนำ

   5. ค่อยๆ หมุนด้านข้างของตัวนำลงและออกจากโปรเซสเซอร์

   6. กดโปรเซสเซอร์และยึดด้านข้างไว้ใต้คลิปบนตัวนำ

    หมายเหตุ
    เพื่อป้องกันไม่ให้โปรเซสเซอร์หลุดออกจากตัวนำ ให้นำหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์หงายขึ้นแล้วจับส่วนประกอบตัวนำโปรเซสเซอร์ที่ด้านข้างของตัวนำ
   รูปที่ 3. การติดตั้งตัวนำโปรเซสเซอร์
   Processor carrier installation
 3. ทาครีมระบายความร้อน
  1. วางโปรเซสเซอร์และตัวนำลงบนถาดสำหรับจัดส่งอย่างระมัดระวังโดยให้ด้านที่มีหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์คว่ำลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวนำอยู่ในแนวเดียวกันกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมในถาดสำหรับจัดส่ง
  2. หากมีครีมระบายความร้อนอันเก่าอยู่บนโปรเซสเซอร์ ให้ค่อยๆ เช็ดทำความสะอาดด้านบนของโปรเซสเซอร์ด้วยแผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
   หมายเหตุ
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอลกอฮอล์ระเหยหมดแล้วก่อนทาครีมระบายความร้อนใหม่
  3. ใช้ไซริงค์หยอดครีมระบายความร้อนลงบนโปรเซสเซอร์ให้เป็นสี่หยดซึ่งห่างเท่าๆ กัน โดยแต่ละหยดมีครีมระบายความร้อนประมาณ 0.1 มล.
   รูปที่ 4. การทาครีมระบายความร้อนให้กับโปรเซสเซอร์ในถาดสำหรับจัดส่ง
   Thermal grease application with processor in shipping tray
 4. ประกอบโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
  1. หงายตัวระบายความร้อนและวางบนพื้นผิวเรียบ
  2. จับส่วนประกอบตัวนำโปรเซสเซอร์ที่ด้านข้าง โดยให้ด้านที่สัมผัสโปรเซสเซอร์หงายขึ้น
  3. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนป้ายตัวนำโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือมุมบากบนตัวระบายความร้อน
  4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวนำโปรเซสเซอร์ลงบนตัวระบายความร้อน
  5. กดตัวนำให้เข้าตำแหน่งจนกว่าคลิปจะยึดเข้าที่ทั้งสี่มุม
  รูปที่ 5. การประกอบ PHM
  Assembling the PHM
 5. ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์ลงในช่องเสียบแผงระบบ
  1. หงายตัวระบายความร้อน หมุนตัวเก็บสายกันเอียงบนตัวระบายความร้อนเข้าด้านใน
  2. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมและน็อตหกเหลี่ยม T30 สี่ตัวบน PHM ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมและสกรูแท่งเกลียวของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ จากนั้นใส่ PHM ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์
  3. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงออกด้านนอกจนกว่าจะเข้ากับขอเกี่ยวในช่องเสียบ
  4. ขันน็อตหกเหลี่ยม T30 ให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนป้ายตัวระบายความร้อน ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ตัวระบายความร้อนและช่องเสียบตัวประมวลผล (แรงบิดอ้างอิงที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 1.1 นิวตันเมตร หรือ 10 ปอนด์นิ้ว)
  รูปที่ 6. การติดตั้ง PHM
  PHM installation

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าต้องมีฝาครอบและแผงครอบช่องเสียบติดตั้งอยู่เสมอ ก่อนที่จะเปิดโหนดคอมพิวท์

 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์