Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบ Storage

ก่อนที่คุณจะติดตั้งตัวครอบ Storage ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
  3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  4. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

การติดตั้งตัวครอบ Storage ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล
Graphic illustrating installing a storage cage
หมายเหตุ
ตัวครอบ Storage สำหรับโหนดคอมพิวท์ มีอยู่ด้วยกันสองประเภท ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งประเภทที่ถูกต้อง ตัวครอบ Storage ที่มีคลิปยึดสายเคเบิลบนด้านข้างสามารถติดตั้งได้ที่ด้านหลังฝาครอบด้านขวาเท่านั้น ตัวครอบ Storage ที่มีคลิปยึดสายตรงด้านข้างสามารถติดตั้งได้ที่ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายเท่านั้น (ดูตำแหน่งฝาครอบได้ที่ รายการอะไหล่)
รูปที่ 2. ตัวครอบ Storage สองประเภท
Different type of storage cage
ตารางที่ 1. ตัวครอบ Storage สองประเภท
1 ตัวครอบ Storage ที่ไม่มีคลิปยึด2 ตัวครอบ Storage ที่มีคลิปยึด

  1. จัดตำแหน่งของตัวครอบภายในแผงด้านหน้าของโหนดคอมพิวท์ที่มุมหนึ่ง และหมุนตัวครอบให้เข้าตำแหน่งบนแผงระบบ
  2. จัดเรียงตัวครอบให้ตรงกับรูสกรูในแผงระบบ
  3. ใส่สกรูทั้งสี่ตัวและยึดตัวครอบให้เข้าที่ภายในโหนดคอมพิวท์โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
  4. ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว)
  5. ติดตั้งไดรฟ์ใดๆ ส่วนประกอบไดรฟ์เสริม และฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ใดๆ ที่มีการถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)