Skip to main content

การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM)

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อทำการติดตั้งที่จำเป็นให้เรียบร้อยก่อนที่จะติดตั้ง DCPMM เป็นครั้งแรก เลือกการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด และติดตั้งโมดูลหน่วยความจำให้สอดคล้องกัน

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าระบบให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับ DCPMM และติดตั้งโมดูลหน่วยความจำตามส่วนผสมที่กำหนด

 1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ DCPMM (ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะติดตั้ง DCPMM

  • DCPMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต้องมีหมายเลขชิ้นส่วนเดียวกัน

  • DRAM DIMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต้องเป็นประเภท ลำดับ และขนาดความจุเดียวกัน โดยมีความจุต่ำสุด 16 GB ขอแนะนำให้ใช้ DRAM DIMM ของ Lenovo ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนเดียวกัน

 3. โปรดดู ลำดับการติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM) เพื่อระบุการผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดและข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • จำนวนและความจุของ DCPMM และ DRAM DIMM ที่จะติดตั้ง
  • ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันรองรับส่วนผสม หากไม่ ให้เปลี่ยนโปรเซสเซอร์เป็นหน่วยที่รองรับส่วนผสม
 4. เลือกใช้ DCPMM, DRAM DIMM และโปรเซสเซอร์หากจำเป็น โดยอ้างอิงตามส่วนผสม DCPMM ที่กำหนด

 5. เปลี่ยนโปรเซสเซอร์หากจำเป็น (โปรดดู การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน)

 6. ถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ (โปรดดู ถอด DIMM)

 7. ทำตามการผสมผสานช่องเสียบใน ลำดับการติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM) เพื่อติดตั้ง DCPMM และ DRAM DIMM ทั้งหมด (โปรดดู ติดตั้ง DIMM)

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของ DCPMM เป็นเวอร์ชันล่าสุด หากไม่ ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด (โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของบนอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการด้วย LXCA)

หมายเหตุ
 • เมื่อเพิ่ม DCPMM ไปยังการกำหนดค่าที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ DCPMM ทั้งหมดเป็นระดับล่าสุดแล้ว

 • ในขณะนี้ระบบรองรับ PMEM เฉพาะในโหมดหน่วยความจําที่มี DCPMM การดําเนินการใดๆ ที่เปลี่ยนระบบเป็นโหมดอื่นๆ เมื่อใช้ DCPMM อาจทําให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายได้ในบางกรณี