Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่ติดตั้ง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน 10 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ตัว การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 10 x 2.5 นิ้ว

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 1, SAS 22 SATA 1, SATA 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
2 SAS 22 C1
รูปที่ 3. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
BP ด้านหลัง (SAS)2 SAS 2 (ด้านหน้า), SAS (ด้านหลัง)2 C1
รูปที่ 4. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 3)

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
2 SAS 22 C2
รูปที่ 5. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 5. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
2 SAS 22 C2
BP ด้านหลัง (SAS)3 SAS3 C3

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 6. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 6. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
แบ็คเพลนด้านหน้า1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
3 SAS 23 C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID4 อินพุต MB4 PCIe 3
รูปที่ 7. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 7. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
แบ็คเพลนด้านหน้า1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
3 SAS 23 C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID4 อินพุต MB4 PCIe 3
5 C35 SAS (ด้านหลัง)