Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน 6 ตัว ไดรฟ์ AnyBay 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

รูปที่ 1. การเดินสายเพื่อกําหนดค่าบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว, AnyBay 2 ตัว และ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 12 SATA 1
3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

รูปที่ 2. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA 6 ตัว และ AnyBay 2 ตัว และ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2
รูปที่ 3. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA 6 ตัว และ AnyBay 2 ตัว และ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 4. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA 6 ตัว และ AnyBay 2 ตัว และ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, 2
อะแดปเตอร์ CFF RAID4 อินพุต MB4 PCIe 3