Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่ติดตั้ง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายเพื่อกําหนดค่าบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 1, SAS 22 SATA 1, SATA 2
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, 2
รูปที่ 2. การเดินสายเพื่อกําหนดค่าบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ NVMe ด้านหน้า 4 ตัว

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 12 SATA 1
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, PCIe 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 3. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 4)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้า (SAS)3 SAS 23 C1
รูปที่ 4. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้าและด้านหลัง (SAS)3 SAS 2 (ด้านหน้า), SAS (ด้านหลัง)3 C1
รูปที่ 5. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3)

ตารางที่ 5. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้า (SAS)3 SAS 23 C2
รูปที่ 6. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 6. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
BP ด้านหน้า (NVMe)2 NVMe 2–3, 0–12 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้า (SAS)3 SAS 23 C2
BP ด้านหน้าและด้านหลัง (SAS)4 SAS (ด้านหลัง)4 C3

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 7. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 7. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้า (SAS)4 SAS 24 C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID5 อินพุต MB5 PCIe 3
รูปที่ 8. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 8. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
BP ด้านหน้า (NVMe)3 NVMe 2–3, 0–13 PCIe 1, 2
BP ด้านหน้า (SAS)4 SAS 24 C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID5 อินพุต MB5 PCIe 3
6 C36 SAS (ด้านหลัง)