Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

ก่อนการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

หากต้องการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ค่อยๆ กดแถบบนตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลม
  Air baffle removal

 2. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง และวางลงในตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane installation

 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟเข้ากับแบ็คเพลนด้านหลัง ดู การเดินสายภายใน
  รูปที่ 3. ขั้วต่อ NVMe ของแบ็คเพลนด้านหลัง
  NVMe rear backplane connectors

  1ขั้วต่อไฟฟ้า
  2ขั้วต่อสัญญาณ NVMe
  รูปที่ 4. ขั้วต่อ SAS/SATA ของแบ็คเพลนด้านหลัง
  SAS/SATA rear backplane connectors

  1ขั้วต่อสัญญาณ SAS/SATA
  2ขั้วต่อไฟฟ้า
 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลมเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตามภาพ
  รูปที่ 5. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
  Air baffle installation

 5. จัดแนวหมุดสามตัวบนตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังให้ตรงกับรูและช่องเสียบในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  รูปที่ 6. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง
  Rear hot-swap drive cage installation

 6. เชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟกับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน

หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังแล้ว ให้ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube