Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
หมายเหตุ
หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลมระบบจะยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

ดันอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ตามภาพ เพื่อเสียบเข้าขั้วต่อบนแผงระบบ ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์
รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
OCP 3.0 Ethernet adapter installation

รูปที่ 2. โมดูล OCP (ขั้วต่อสองตัว)
OCP module (two connectors)

รูปที่ 3. โมดูล OCP (ขั้วต่อสี่ตัว)
OCP module (four connectors)

หมายเหตุ
  • อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ตัวเชื่อมต่อใดก็ตาม (ตัวเชื่อมต่อ 1 ตามค่าเริ่มต้น) บนโมดูล OCP สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อการจัดการที่ใช้ร่วมกันได้