Skip to main content

ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ก่อนการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสวิตช์ป้องกันการบุกรุกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีที่ด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

สามารถติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกได้ในส่วนประกอบตัวยก 1 (LP/FHFL) เท่านั้น โครงยึดตัวยกที่สวิตช์ป้องกันการบุกรุกติดตั้งอยู่อาจดูแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่าง แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน ดูโครงยึดตัวยกที่รองรับประเภทต่างๆ ได้ที่ รูปที่ 4

ในการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

  1. เสียบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกลงในโครงยึดตัวยกและดันในทิศทางตามภาพจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
    Install the intrusion switch into the riser bracket

  2. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกลงในตัวเครื่อง ดู 4
  3. เชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกเข้ากับขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงระบบ ดูการเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกได้ที่ การเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก