Skip to main content

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

หัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง และแบ็คเพลน SAS/SATA ตรงกลาง ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟของแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูที่ แบ็คเพลน: รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนด้านหน้า ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ