Skip to main content

ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

เซิร์ฟเวอร์อาจมาพร้อมกับแผงตัวดำเนินการด้านหน้าชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์

Front I/O module without LCD display

1 แผงตัวดำเนินการด้านหน้าไม่มีจอแสดงผล LCD

Front I/O module with LCD display

1 แผงตัวดำเนินการด้านหน้าพร้อมจอแสดงผล LCD (เรียกว่าแผงการวินิจฉัยในตัว)
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ โปรดดู ถอดฝานิรภัย
  2. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  3. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  4. ถอดแผ่นกั้นลม ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
 2. ถอดสายโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากส่วนประกอบแผงระบบ
  หมายเหตุ
  • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ให้ปลดสลักทั้งหมดหรือแถบปลดแถบบนขั้วต่อสายออกก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายออกจะสร้างความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนส่วนประกอบแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ

  • ขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างไปจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

   1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

   2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

  รูปที่ 1. การถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ
  Disconnecting the external diagnostics cable or front panel cable


  Disconnecting the USB cable

 3. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องส่วนหน้า
  รูปที่ 2. โมดูล I/O ด้านหน้า ไม่มีจอแสดงผล LCD
  Front I/O module without an LCD display
  รูปที่ 3. โมดูล I/O ด้านหน้า จอแสดงผล LCD (แผงการวินิจฉัยในตัว)
  Front I/O module with the integrated diagnostics panel
  1. ถอดสกรูที่ยึดโมดูล I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนช่องใส่สื่อออกจากตัวเครื่องด้านหน้า
 4. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณเปลี่ยนแผงการวินิจฉัยในตัว ให้ถอดแผงการวินิจฉัยออกจากโมดูล I/O ด้านหน้า
  รูปที่ 4. การถอดแผงการวินิจฉัย
  Diagnostics panel removal
  1. กดคลิปลงตามภาพ
  2. ดึงแผงการวินิจฉัยโดยจับที่ที่จับเพื่อถอดออกจากส่วนประกอบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube