Skip to main content

อะแดปเตอร์ CFF 8i/16i RAID/HBA + ตัวขยาย CFF

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการกําหนดค่า (แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง สามตัว, แบ็คเพลนไดรฟ์ตรงกลาง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง สองตัว และแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว) ที่มีอะแดปเตอร์ CFF 8i/16i RAID/HBA หนึ่งตัว และตัวขยาย CFF หนึ่งตัว

อะแดปเตอร์ CFF 8i/16i RAID/HBA และตัวขยาย CFF

การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสัญญาณ ส่วนที่ 1

รูปที่ 2. การเดินสายสัญญาณ ส่วนที่ 2

จาก

ไปยัง

จาก

ไปยัง

1 BP 1: SAS1 ตัวขยาย CFF: C01 อะแดปเตอร์ CFF: INPUT1 บนแผง: PCIe 8
2 BP 2: SAS2 ตัวขยาย CFF: C12 อะแดปเตอร์ CFF: PWR2 บนแผง: CFF RAID PWR
3 BP 3: SAS3 ตัวขยาย CFF: C2
4 บนแผง: CFF EXP PWR4 ตัวขยาย CFF: PWR
5 บนแผง: PCIe 85 ตัวขยาย CFF: INPUT
6 BP 4 และ BP 5: SAS6 ตัวขยาย CFF: C3
7 BP 6: SAS7 ตัวขยาย CFF: C4