Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูมุมมองด้านหน้าต่อไปนี้สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ:

มุมมองด้านหน้าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ช่อง


Front view with sixteen 2.5-inch front drive bays and front PCIe slots

มุมมองด้านหน้าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)


Front view with 2.5-inch front drive bays (backplane-less)

มุมมองด้านหน้าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองช่อง


Front view with twelve 3.5-inch front drive bays

มุมมองด้านหน้าที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)


Front view with 3.5-inch front drive bays (backplane-less)

ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

ช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์

ใช้สำหรับปิดช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่าง ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

ไฟ LED ของไดรฟ์

ไดรฟ์แบบ Hot-swap แต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงกิจกรรมและไฟ LED แสดงสถานะและมีการควบคุมสัญญาณโดยแบ็คเพลน สีและความเร็วที่แตกต่างกันจะแสดงถึงกิจกรรมหรือสถานะของไดรฟ์ที่แตกต่างกัน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไฟ LED ต่างๆ บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเทต

รูปที่ 1. ไฟ LED ของไดรฟ์
Drive LEDs

ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
1 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (ซ้าย)สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
2 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (ขวา)สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกระบุ

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต

ระบบอาจรองรับโมดูล OCP 2 พอร์ตหรือ 4 พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย การระบุหมายเลขพอร์ตจะแสดงในภาพประกอบด้านล่าง
รูปที่ 2. การระบุหมายเลขพอร์ต — โมดูล OCP 2 พอร์ต
Port numbering — 2-port OCP 3.0 Ethernet adapter
รูปที่ 3. การระบุหมายเลขพอร์ต — โมดูล OCP 3.0 4 พอร์ต
Port numbering — 4-port OCP 3.0 Ethernet adapter

โมดูล OCP มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ขั้วต่อบนโมดูล OCP สามารถทำงานเป็นขั้วต่อการจัดการแบบใช้ร่วมกันได้

ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก

ขั้วต่อใช้สำหรับเชื่อมต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ โปรดดู หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

โมดูล I/O ด้านหน้า

โมดูล I/O ด้านหน้ามีตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED โมดูล I/O ด้านหน้าอาจแตกต่างไปในแต่ละรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โมดูล I/O ด้านหน้า

ช่อง PCIe

ช่องเสียบ PCIe อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe 10 ช่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe

แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก ชื่อโฮสต์ Lenovo XClarity Controller ตามค่าเริ่มต้นและที่อยู่ Link Local (LLA) IPv6 จะระบุอยู่บนแท็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน

ขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA