Skip to main content

สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนโครงยึดตัวยก 2

รูปที่ 1. การเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
Intrusion switch cable routing

สายไปยัง
1 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกจากโครงยึดตัวยก 2ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงระบบ