Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ถอดอะแดปเตอร์ออกจากแผงระบบ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดสายทั้งหมด (รวมสายภายนอกด้วย) ออกจากอะแดปเตอร์
 2. เปิดสลักยึด
 3. ถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์
 4. จับอะแดปเตอร์ที่มุมด้านบนแล้วถอดออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ออกจากแผงระบบ

ถอดอะแดปเตอร์ออกจากส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดสายทั้งหมด (รวมถึงสายภายนอก) ออกจากอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งในส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe
  4. ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe)
 2. เปิดสลักยึดบนส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe
  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ออกจากส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe


 3. ถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์กับส่วนประกอบตัวยก
 4. ถอดอะแดปเตอร์ออกจากส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ (โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์)
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง