Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า

ส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้าอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ วางส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้าในถาดคอมพิวท์ด้านล่าง แล้วยึดให้แน่นด้วยสกรูสองตัว จากนั้น เดินสายเคเบิลส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้าเข้ากับแผงระบบคอมพิวท์ แล้วทำการเชื่อมต่อ

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า

รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า
Front USB/VGA assembly installation

  1. วางส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้าในถาดคอมพิวท์ด้านล่าง
  2. ติดตั้งและขันสกรูสามตัวบนส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า
  3. เดินสายส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้าไปยังขั้วต่อบนแผงระบบด้านล่างและทำการเชื่อมต่อ ดู การเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบทั่วไป

หลังจากที่ติดตั้งส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า:

  1. ตรวจสอบให้ดีว่าเดินสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง โปรดดู การเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบทั่วไป และ การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ต่างๆ

  2. ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่าง ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

  3. หากคุณถอดแผงระบบด้านบนหรือแผ่นกั้นแผงระบบ ให้ติดตั้งกลับ ดู ติดตั้งแผงระบบ

  4. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ แล้วจึงติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ และ ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube