Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

ตัวครอบพัดลมด้านล่างอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ตัวครอบพัดลมมีร่องเฉพาะตัวและแต่ละตัวสามารถใช้ในถาดคอมพิวท์ด้านบน/ด้านล่างประเภทเดียวเท่านั้น หมายเลขบนตัวครอบพัดลมจะหันด้านขวาขึ้น เมื่อติดตั้งถาดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่างโดยการเชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบพัดลม เสียบตัวครอบพัดลมในถาดคอมพิวท์ด้านล่าง แล้วดันไปด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่าง

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่าง
Upper fan cage installation

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่ติดตั้งตัวครอบพัดลมนั้นโล่ง และเดินสายเพื่อให้สามารถใส่ตัวครอบพัดลมได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันปลดล็อคถาดคอมพิวท์เปิดอยู่และตั้งฉากกับถาด
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบ เลื่อนตัวครอบพัดลมด้านล่างลงเมื่อใส่ในถาด
 3. วางตัวครอบพัดลมในถาดคอมพิวท์ โดยจะต้องไม่มีสายเกะกะขวางทาง แล้วจึงเสียบตัวครอบพัดลมลงในถาด
 4. ต่อสายเข้ากับขั้วต่อ 1 ที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
 5. เสียบตัวครอบพัดลมลงไปในถาดให้สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้หนีบสายใดๆ
  สำคัญ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวครอบพัดลมอยู่ใต้แถบทุกแถบบนถาดเมื่อดันไปด้านหลัง ต้องดันตัวครอบพัดลมกลับไปจนสุดจนกว่าจะติดกับส่วนกั้นตามความยาวทั้งหมด
 6. เลื่อนตัวครอบพัดลมกลับลงในถาดโดยตัวครอบพัดลมอยู่ใต้แถบบนถาด (2 ในรูปข้างต้น) ดันตัวครอบพัดลมไปด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่ หากไม่สามารถเลื่อนตัวครอบพัดลมเข้าที่ได้โดยอิสระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายใดๆ ขวางทาง

หลังจากที่ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่าง:

 1. ปิดคันปลดล็อคถาดคอมพิวท์

 2. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านล่าง แล้วจึงติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ และ ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube