Skip to main content

ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

ตัวครอบพัดลมด้านล่างอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดคอมพิวท์ด้านล่าง กดปล่อยตัวครอบพัดลม และดึงตัวครอบพัดลมไปทางด้านหน้าของถาดคอมพิวท์เพื่อถอดออก แล้วถอดขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบพัดลม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดตัวครอบพัดลมด้านล่าง:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านล่าง ดู ถอดถาดคอมพิวท์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดตัวครอบพัดลมด้านล่าง

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบพัดลมด้านล่าง
Lower fan cage removal

  1. กดปุ่มบนคันปลดล็อคถาดคอมพิวท์แต่ละตัว แล้วหมุนคันปลดล็อคจนกว่าจะตั้งฉากกับถาด
  2. กดปล่อยตัวครอบพัดลมที่ทั้งสองด้านของตัวครอบพัดลม แล้วดึงตัวครอบพัดลมไปทางด้านหน้าของถาดคอมพิวท์ และค่อยๆ ยกตัวครอบเพื่อเข้าถึงขั้วต่อที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
  3. ถอดสายออกจากขั้วต่อ 1 ที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
    ข้อควรสนใจ
    เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบ ให้ยกตัวครอบพัดลมขึ้นเมื่อถอดออกจากถาด
  4. ยกและถอดตัวครอบพัดลมออกจากถาด

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบพัดลม ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube