Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

ตัวครอบพัดลมด้านบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ตัวครอบพัดลมมีร่องเฉพาะตัวและแต่ละตัวสามารถใช้ในถาดประเภทเดียวเท่านั้น (ด้านบนหรือด้านล่าง) หมายเลขบนตัวครอบพัดลมจะหันด้านขวาขึ้น เมื่อติดตั้งถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบนโดยการเชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบพัดลม เสียบตัวครอบพัดลมในถาดคอมพิวท์ด้านบน แล้วดันไปด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบน:

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบน
Upper fan cage installation

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่ติดตั้งตัวครอบพัดลมนั้นโล่ง และเดินสายเพื่อให้สามารถใส่ตัวครอบพัดลมได้
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันปลดล็อคของถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลนั้นเปิดอยู่และตั้งฉากกับถาด
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบ เลื่อนตัวครอบพัดลมด้านล่างลงเมื่อใส่ในถาด
 3. วางตัวครอบพัดลมในถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล โดยจะต้องไม่มีสายเกะกะขวางทาง แล้วจึงเสียบตัวครอบพัดลมลงในถาด
 4. ต่อสายเข้ากับขั้วต่อ 1 ที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
 5. เสียบตัวครอบพัดลมลงไปในถาดให้สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้หนีบสายใดๆ
  สำคัญ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวครอบพัดลมอยู่ใต้แถบทุกแถบบนถาดเมื่อดันไปด้านหลัง ต้องดันตัวครอบพัดลมกลับไปจนสุดจนกว่าจะติดกับส่วนกั้นตามความยาวทั้งหมด
 6. เลื่อนตัวครอบพัดลมกลับลงในถาดโดยตัวครอบพัดลมอยู่ใต้แถบบนถาด (2 ในรูปข้างต้น) ดันตัวครอบพัดลมไปด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่ หากไม่สามารถเลื่อนตัวครอบพัดลมเข้าที่ได้โดยอิสระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายใดๆ ขวางทาง

หลังจากที่ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบน:

 1. ปิดคันปลดล็อคของถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล

 2. หมุนถาดให้ด้านขวาหันขึ้น

 3. หากคุณถอดแผงระบบหนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผ่นกั้นแผงระบบคอมพิวท์ออกจากถาดคอมพิวท์ ให้ติดตั้งในแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ติดตั้งแผงระบบ หรือ ติดตั้งแผงครอบแผงระบบ

 4. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ หรือ ติดตั้งถาดที่จัดเก็บข้อมูล (ถอดออกทั้งหมด)

 5. ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube