Skip to main content

ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

ตัวครอบพัดลมด้านบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบน ให้หมุนคว่ำลง กดปล่อยตัวครอบพัดลม และดึงตัวครอบพัดลมไปทางด้านหน้าของถาดเพื่อถอดออก แล้วถอดขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบพัดลม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดตัวครอบพัดลมด้านบน:
 1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

 2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดคอมพิวท์ หรือ ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

 3. หากคุณถอดถาดคอมพิวท์ และได้ติดตั้งแผงระบบคอมพิวท์หนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผงครอบแผงระบบ ให้ถอดแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ โปรดดู ถอดแผงระบบ หรือ ถอดแผงครอบแผงระบบ

 4. หมุนถาดคว่ำลง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดตัวครอบพัดลมด้านบน

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบพัดลมด้านบน
Upper fan cage removal

 1. กดปุ่มบนคันปลดล็อคถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว แล้วหมุนคันปลดล็อคจนกว่าจะตั้งฉากกับถาด
 2. กดปล่อยตัวครอบพัดลมที่ทั้งสองด้านของตัวครอบพัดลม แล้วดึงตัวครอบพัดลมไปทางด้านหน้าของถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล และค่อยๆ ยกตัวครอบเพื่อเข้าถึงขั้วต่อที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
 3. ถอดสายออกจากขั้วต่อ 1 ที่ด้านล่างของตัวครอบพัดลม
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบ ให้ยกตัวครอบพัดลมขึ้นเมื่อถอดออกจากถาด
 4. ยกและถอดตัวครอบพัดลมออกจากถาด

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบพัดลม ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube