Skip to main content

ถอดแผงครอบแผงระบบ

ถอดแผงครอบแผงระบบโดยกดคลิปปลดบนแผงครอบ แล้วเลื่อนออกจากถาดคอมพิวท์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะถอดแผงระบบ:

  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์บริเวณที่ติดตั้งแผงระบบ ดู ถอดถาดคอมพิวท์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแผงครอบแผงระบบคอมพิวท์:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดแผงครอบแผงระบบ
System board filler removal

กดคลิปปลดล็อคและเลื่อนแผงระบบออกจากถาดคอมพิวท์

หลังจากที่จะถอดแผงระบบ:

  • หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

  • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงครอบแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนแผงครอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น