Skip to main content

ถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

แผงปฏิบัติงานด้านหน้าอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดล่าง ถอดสายเคเบิลของแผงตัวดำเนินการด้านหน้าและถอดแผงตัวดำเนินการ

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ ดู ถอดถาดคอมพิวท์

  3. ถ้ามีการติดตั้งแผงระบบด้านบนหรือแผงครอบแผงระบบในถาด ให้ถอดออก ดู ถอดแผงระบบ

  4. ถอดตัวครอบพัดลมด้านล่าง ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

รูปที่ 1. การถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
Front operator panel removal
หมายเหตุ
ขั้วต่อแผงตัวดำเนินการที่อยู่กับคลิปยึดด้านข้างยังคงต่อกับแผงตัวดำเนินการ สายเคเบิลของแผงตัวดำเนินการเลื่อนเข้ามาในโครงนี้

  1. ถอดสายของแผงตัวดำเนินการออกจากแผงตัวดำเนินการ
  2. หากคุณกำลังเปลี่ยนสายเคเบิลของแผงตัวดำเนินการ ถอดสายเคเบิลของแผงตัวดำเนินการออกจากแผงระบบด้านล่าง แล้วถอดการเดินสาย ดู การเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบทั่วไป
  3. กดลงบนแท็บปลดสองตัวที่ด้านบนของแผงตัวดำเนินการด้านหน้า และค่อยๆ เลื่อนแผงตัวดำเนินการไปข้างหน้าโดยกดจากด้านหลังแผง
  4. ถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้าออกจากถาดคอมพิวท์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงตัวดำเนินการด้านหน้าหรือสายเคเบิล ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube