Skip to main content

FQXSFIO0012M : เกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

เกิดข้อผิดพลาดของระบบ PCIe ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

พารามิเตอร์

[arg1] บัส

[arg2] อุปกรณ์

[arg3] ฟังก์ชัน

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] หมายเลขอินสแตนซ์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ใช้ได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของข้อมูลด้านบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้ โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่จำเป็นใหม่
 2. หากอุปกรณ์นี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด
  1. เสียบอะแดปเตอร์และสายที่เชื่อมต่อใหม่
  2. โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่
  3. หากระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเสียบ Gen1 หรือ Gen2 ใหม่ การตั้งค่า Gen1/Gen2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ ยูทิลิตี OneCLI
  4. หากมีการรายงานข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบที่สองภายในโหนดเดียวกัน ให้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินขั้นตอน a, b และ c ข้างต้นสำหรับอะแดปเตอร์นั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
  หมายเหตุ
  วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM