Skip to main content

FQXSFMA0027K : ตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง

ตรวจพบการกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง (จำนวนของ DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เหตุการณนี้สามารถติดตามข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือการทดสอบหน่วยความจำที่ล้มเหลว ตรวจสอบบันทึกและแก้ไขเหตุการณ์นั้นก่อน DIMM ที่ปิดใช้งานโดยข้อผิดพลาดหรือการดำเนินการอื่นๆ อาจทำให้เกิดเหตุการณ์นี้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง DIMM ในลำดับที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  3. หากมี DIMM และติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของขั้วต่อ DIMM ติดสว่างหรือไม่ และติดตั้ง DIMM ใหม่ ตรวจสอบบันทึกสำหรับรหัสวินิจฉัยหน่วยความจำ
  4. รีเซ็ต UEFI เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM