Skip to main content

FQXSFSR0003G : ความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้

ความพยายามในการบูตเกินจำนวนที่กำหนด ไม่พบอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ถอดกำลังไฟ AC ออกจากระบบ
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถบูตได้อย่างน้อยหนึ่งรายการเข้ากับระบบ
  3. ต่อกำลังไฟ AC เข้ากับระบบ
  4. เปิดระบบและลองใหม่อีกครั้ง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo